Zasady konkursu

Wejdź do gry i walcz o nagrody!

Zarejestruj się w programie i kupuj produkty naszych Partnerów. Staraj się być w tym lepszy niż inni zawodnicy. Wartość Twoich zakupów będzie zliczana automatycznie, a swoją pozycję w rankingu programu możesz obserwować na bieżąco w zakładce Ranking. W tym celu otrzymasz unikalny nick podczas rejestracji. Nagrody możesz zdobyć w jednej z trzech kategorii GOLD, SILVER i BRONZE.

Regulamin - „Mundialowa Drużyna Onninen”

1. Organizator i czas trwania promocji
1.1. Organizatorem akcji promocyjnej, organizowanej pod nazwą "Mundialowa Drużyna Onninen" jest firma Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emaliowej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036846, zwana dalej "Organizatorem".
1.2. Promocja rozpoczyna się w dniu 15 kwietnia 2013r. i trwać będzie:
a) pakiet Gold i Silver do dnia 31 grudnia 2013r.
b) pakiet Bronze do dnia 31 lipca 2013r.
1.3. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym www.onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w promocji
2.1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ("Uczestnik").
2.2. W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Spółki Onninen z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji oraz członkowie ich rodzin.
2.3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zasady przeprowadzenia promocji
3.1. Aby wziąć udział w promocji , w Uczestnik : powinien w okresie od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. (w przypadku PAKIETU BRONZE do dnia 31 lipca 2013r.):
3.1.1. w PAKIECIE GOLD dokonać zakupu z oferty Organizatora produktów wyszczególnionych niżej marek, przy minimalnym progu 100 000 zł netto
a) wszystkie produkty z oferty Onninen z wyłączeniem n/w marek i przypisanych im warunków PULA = 1 NAGRODA
b) produkty marki Onnline/Onninen z wyłączeniem przewodów PULA= 1 NAGRODA
c) produkty marki Vaillant PULA = 5 NAGRÓD
d) produkty marki KAN PULA = 1 NAGRODA
e) produkty marki Rettig Heating (Purmo) PULA = 4 NAGRODY
f) produkty marki Hauraton PULA = 2 NAGRODY
g) produkty marki FERRO PULA = 2 NAGRODY
Łącznie zostanie nagrodzonych 16 KLIENTÓW
3.1.2 w PAKIECIE SILVER dokonać zakupu z oferty Organizatora produktów wyszczególnionych niżej marek na wyższym poziomie porównując zakupy z okresu promocji do analogicznego ich poziomu w roku ubiegłym przy minimalnym progu zakupu 50 000 zł netto w 2012 roku. Liczony jest najwyższy przyrost %.
a) wszystkie produkty z oferty Onninen z wyłączeniem n/w marek i przypisanych im warunków = 1 NAGRODA
b) produkty marki Onnline/Onninen z wyłączeniem przewodów oraz produktów mocowania i narzędzi (TiA) =1 NAGRODA
c) produkty marki Armacell = 1 NAGRODA
d) produkty marki KAN =2 NAGRODY
e) produkty marki Conex GAZ PRESS, BPPRESS = 1 NAGRODA
f) produkty marki TiA - Onnline – tylko mocowania i narzędzia = 1 NAGRODA
Łącznie zostanie nagrodzonych 7 KLIENTÓW
3.1.3. w PAKIECIE BRONZE dokonać zakupu z oferty Organizatora produktów wyszczególnionych niżej marek, przy minimalnym progu 15 000 zł netto liczone w ramach danego Regionu do którego Klient jest przypisany. Łącznie jest 5 regionów i przypisana pula dotyczy nagród przypadających na 1 region.
a) produkty marki Onnline/Onninen z wyłączeniem przewodów oraz produktów mocowania i narzędzi (TiA) PULA = 2 NAGRODY
b) produkty marki KAN PULA = 2 NAGRODY
c) produkt y marki PXF LIGHTING PULA = 3 NAGRODY
d) produkty marki ATLANTIC PULA = 2 NAGRODY
e) produkty marki VALVEX PULA = 3 NAGRODY
f) produkty marki TiA - Onnline – tylko mocowania i narzędzia PULA = 1 NAGRODA
g) produkty marki INGREMIO PULA = 1 NAGRODA
h) produkty marki OBO BETTERMANN PULA = 1 NAGRODA
i) produkty marki KOPOS PULA = 1 NAGRODA
3.1.3.1 Wykaz regionów:
I) Region Centralny (w skład wchodzą punkty sprzedaży Onninen z miast: Warszawa, Piaseczno, Grodzisk Mazowiecki, Białystok, Lublin, Łódź, Teolin, Radom)
II) Region Południowy ( w skład wchodzą punkty sprzedaży Onninen z miast: Kraków, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Kielce, Rzeszów)
III) Region Północny ( w skład wchodzą punkty sprzedaży Onninen z miast: Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń)
IV) Region Północno-Zachodni ( w skład wchodzą punkty sprzedaży Onninen z miast: Koszalin, Szczecin, Gorzów Wlkp., Poznań, Zielona Góra)
V) Region Zachodni (w skład wchodzą punkty sprzedaży Onninen z miast: Wrocław, Opole, Wałbrzych, Leszno, Jelenia Góra)
3.1.4. zarejestrować jednorazowo swój udział w promocji poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.mundialowadruzyna.onninen.pl , podając numer otrzymanej faktury VAT, a ponadto wpisując w odpowiednie miejsca nazwę lub firmę przedsiębiorstwa, siedzibę, adres wykonywania działalności gospodarczej, numer telefonu w przypadku jego posiadania, adres e-mail ("Zgłoszenie"). Do Zgłoszenia zostaną przypisane zakupy towarów na promowanych dostawcach. Jednocześnie Uczestnik powinien potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu

2 strona regulaminu

3.2. W promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, których Zgłoszenie zostało zarejestrowane w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 roku od godziny 00:00 do dnia 31 grudnia 2013 roku do godziny 24:00
3.3. Data rejestracji w czasie trwania promocji oznacza dla Uczestnika , że zakupy produktów o których mowa w pkt. 3.1.1. , 3.1.2. oraz 3.1.3. zostaną zakwalifikowane do promocji, licząc 7 dni wstecz od daty fizycznej rejestracji . Wyjątek stanowi data 15 kwietnia 2013 gdyż przed tą datą zakupy nie będą zakwalifikowane w promocji.
a) rejestracja jest jednorazowa , po jej dokonaniu zakupy Uczestnika w promocyjnym okresie będą zliczane automatycznie.
3.4. W czasie trwania promocji uczestnik ma możliwość śledzić na bieżąco ranking swoich zakupów (identyfikacją Klienta będzie specjalny, unikatowy nick nadany podczas rejestracji do promocji ) w poszczególnych kategoriach, na przygotowanej w tym celu w stronie internetowej www.mundialowadruzyna.onninen.pl
3.5. Nagrodą w promocji Mundialowa Drużyna Onninen jest :
a) PAKIET GOLD - udział w wyjeździe na konferencję do Brazylii w I połowie 2014 roku,
b) PAKIET SILVER – udział w wyjeździe na konferencję do Barcelony w I połowie 2014 roku,
c) PAKIET BRONZE – udział w wyjeździe na konferencję w Polsce , w terminach:
06-07.09.2013r. – REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
10-11.09.2013r. – REGION PÓŁNOCNY
11-12.10.2013r. – REGION CENTRALNY
11-12.10.2013r. – REGION POŁUDNIOWY
15-16.10.2013r. – REGION ZACHODNI
3.6. Szczegółowy plan wyjazdów stanowi załącznik nr. 1 do regulaminu, jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian w programie.
3.7. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w ramach PAKIETÓW , o których mowa w pkt 3.5.
3.8. Uczestnik, który jednocześnie wygra nagrodę w PAKIECIE GOLD oraz PAKIECIE SILVER, ma prawo do odbioru tylko jednej nagrody w wybranym przez siebie pakiecie.
3.9. Zwycięzca w danej kategorii nie może stanowić konkurencji dla dostawcy, na którego produktach uzyskał najlepszy wynik.
3.10. Organizator zastrzega sobie prawo w okresie trwania promocji do organizacji krótkoterminowych akcji promocyjnych, dodatkowo motywujących związanych z Mundialową Drużyną Onninen na platformie internetowej http://www.mundialowadruzyna.onninen.pl dla Uczestników, którzy dokonali rejestracji .
3.11. Zasady promocji o których mowa w pkt. 3.10. będą określone w oddzielnym dokumencie stanowiącym aneks do niniejszego regulaminu oraz na platformie internetowej http://www.mundialowadruzyna.onninen.pl

4. Odbiór nagrody
4.1. Zwycięzcy promocji zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem opiekuna z ramienia Organizatora w ciągu 7 dni od zakończenia promocji tj. do 7 stycznia 2014 roku w przypadku PAKIETU GOLD i PAKIETU SILVER, oraz do 7 sierpnia 2013 roku w przypadku PAKIETU BRONZE
4.2. Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru nagrody pod warunkiem braku zaległości płatniczych w stosunku do Organizatora.
4.3. Za wygraną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

5. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia promocji do dnia 31 stycznia 2014r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 07 lutym 2014r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona do dnia 31 stycznia 2014r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 7 lutego 2014r.
5.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (nazwę lub firmę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
5.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
Onninen Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
z dopiskiem reklamacja promocji – "Mundialowa Drużyna Onninen"
5.4. Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 21 lutego 2014r.
5.5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
5.6. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: http://onninen.pl , http://www.mundialowadruzyna.onninen.pl oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą pocztową.
6.2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolna zgodę na zasady promocji zawarte w niniejszym Regulaminie.
6.3. Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
6.5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora.

1 strona regulaminu

Regulamin - „Mundialowa Drużyna Onninen”